Ân Tôn | Thất Tông Tội

Tác phẩm: Thất Tông Tội

Tác giả: Thử Mộc Bất Khiếm Cân

Thể loại: Đồng nhân văn, Thiên Tôn x Ân Hậu, đoản văn, OE

Edit & beta: Fin

(*) Thất tông tội (The Seven Deadly Sins/bảy mối tội đầu) là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo.
Tiếp tục đọc